Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

5886 7f45
5047 5c1d
Reposted fromtosiaa tosiaa viagrawklasy grawklasy
cameracantlie
5810 f188
cameracantlie
Reposted frombluuu bluuu viaepi epi
cameracantlie
5223 2c13
Reposted fromcarameltea carameltea vianiskowo niskowo
cameracantlie
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamirabilia mirabilia
cameracantlie
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viaBrzozi Brzozi
cameracantlie

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viarawwwr rawwwr
cameracantlie
9081 370f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 07 2017

cameracantlie
3826 0657
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusz dusz
cameracantlie
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viadusz dusz
cameracantlie
7005 d4a6
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
cameracantlie
0326 e06b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadusz dusz
cameracantlie
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
cameracantlie
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viadusz dusz
cameracantlie
5455 01fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
cameracantlie
5426 602d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
cameracantlie
cameracantlie
9471 925f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl